Beneparts probeert de inhoud van haar officiële website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Beneparts kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van Beneparts toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Beneparts kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

Beneparts wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Beneparts of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Beneparts of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Beneparts of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Met uitsluiting van bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de koper, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen,… Door het accepteren van een aanbod, het geven van een opdracht aanvaardt de koper uitdrukkelijk de algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. De koper erkent uitdrukkelijk te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.
 2. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van levering behoudens andersluitend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper dat de verkoper gerechtigd is de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van lonen, sociale lasten en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de koper schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.
 3. De leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding zijn noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order.
 4. Klachten betreffende de levering moeten ons aangetekend toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van goederen. Klachten geven geen recht tot opschorting van betaling.
 5. Het protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de plaats van de maatschappelijke zetel van BENEPARTS, tenzij anders bedongen.
 7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 49,59 Euro.
 8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een schadevergoeding verschuldigd ten belope van de waarde van de bestelling en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.
 9. Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de verkoopovereenkomst blijven de goederen de eigendom van de verkoper. Zonder het medeweten van de verkoper is de koper niet gerechtigd voor de betaling, de goederen aan derden over te dragen. Het risico gaat over op de koper op het moment van de contractsluiting.
 10. In het geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen en offertes, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging. Onze vertegenwoordigers zijn niet gerechtigd om afwijkingen toe te kennen tenzij met een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van een directeur of diens gevolmachtigde.
 11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding ten behoeve van de koper. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 12. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen of aan de omstandigheden aan te passen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 13. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 14. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 15. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 16. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan. Bij niet-naleving van genoemd afbetalingsplan, zal het volledig bedrag onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar zijn.
 17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verder leveringen, prestaties en diensten op te schorten.
 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 19. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
 20. Wij erkennen de aankoopvoorwaarden van de kopers niet, enkel onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van kracht.
 21. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper zijn bevoegd van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel met het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide partijen worden afgeweken.